آمدن هر صبح،
پیام خداوند برای آغاز
یک فرصت تازه است
برخیز و در این فرصت تازه
زندگی را زندگی کننظر ها:

بیشتر ببینید: