❤️

خانوم عزیز
به آقا و امر و نهی نکنید
و این در خانومهای شاغل بیشتره در محیط کار شما زبان امر و نهی رو یاد میگیرین خونه ، محل کار شما نیست
مثلا اقا از پله ها امده بالا ، خانوم بهش میگه تو نیا ، اول اشغالها رو بزار دم در...
به مردها امرونهی نکنید مثلا بگویید عزیزم حال داری اشغالها رو بزاری دم در نداری خودم بزارم
همیشه بگویید عزیزم امدی خونه اگه تونستی اگه حوصله داری لطف کن اگه ممکنه نون بخر دستور ندهید
مثلا به اقا نگویید چه بپوش چه نپوش
همیشه بگویید عزیزم لباس سبزه خیلی بهت میاد

🔑رازهای روانشناسی

نظر ها:

بیشتر ببینید: